കറുത്ത പുള്ളികുത്തുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ കളയാം

കറുത്ത പുള്ളികുത്തുകൾ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ മായ്ച്ച് കളയാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *